Политика за защита на лични данни

Благодарим Ви, че посетихте нашата уеб страница. Спазването на установените със закон мерки за защита на личните данни са изключително важни за нас. Целта на тази политика за защита на личните данни е да информира потребителя на сайта за естеството, обхвата и целта на обработването на лични данни и съществуващите му права, в случай, че е субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 от Европейския общ регламент за защита на данните. Описаната по-долу политика за защита на лични данни взима предвид нови предписания, съобразени с Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

1. Администратор
Този уеб сайт и услугите, които предлага се управляват от:
Общинско предприятие "Радостни Обреди", ЕИК: 0004715040516
ул. "Христо Г. Данов" № 34
4000 Пловдив, България
Отдел „Обслужване на клиенти“ – 032 / 63 11 49; 0879 / 549 630, Директор - тел.032 / 63 12 13
e-mail: [email protected]
уеб сайт:https://radostniobredi.plovdiv.bg
Управител: Румяна Толова

2. Обща информация
Нашият уеб сайт е разработен по начин, който се грижи да събираме възможно най-малко данни от Вас. Принципно е възможно да посещавате сайта и без да въвеждате лични данни. Обработката на лични данни е необходима само в случай, че решите да използвате определени услуги (например, ако използвате формата за контакт или системата за електронно записване за сключване на граждански брак). В тези случаи  обаче се грижим, че във всеки един момент обработката на лични данни се извършва в съответствие с правните изисквания или даденото от Вас съгласие. Придържаме се към постановленията на Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г., и релевантните и приложими национални закони

Определение
Съгласно GDPR, термините, използвани в тази политика за защита на личните данни, имат следните определения:
‘лични данни’ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

‘обработване’ означава означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

‘ограничаване на обработването‘ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

‘псевдонимизация’ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;;

‘администратор’ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка; 

‘обработващ лични данни‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

‘получател‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването; 

‘трета страна‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни; 

‘съгласие на субекта на данните‘ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; 

3. Съгласие
Понякога, когато посещавате нашия уеб сайт, ще събираме определени лични данни, свързани с Вас. Нуждаем се от Вашето съгласие, за да можем да правим това. Тази информация ще бъде на първо място в секцията за контакт и услуги в случай, че се свържете с нас чрез формата за контакт или използвате някоя от нашите услуги на сайта, свързани с електронно записване за сключване на граждански брак.

Декларация за съгласие
Като използвате формите за попълване на нашия уеб сайт, Вие давате съгласието си да събираме Вашата лична информация и да я използваме по начините, описани в тази политика за защита на личните данни. Може да оттеглите това съгласие ефективно във всеки един бъдещ момент, като ни изпратите уместно съобщение. Все пак, имайте предвид, че няма как да използвате услугите ни, без да сте ни дали съгласие. За да оттеглите съгласието си, моля да се свържете с нас по гореизброените методи за контакт (в този случай, ще трябва да ни дадете името, имейл адреса и адреса си на местоживеене).


4. Цел и правна основа за обработката на лични данни
Ние обработваме лични данни, необходими за легитимирането, обработката и изпълнението на предлаганите от нас услуги, като използваме член 6, секция 1б на GDPR като правна основа. Ако се налага да използваме външни доставчици на услуги за упълномощена обработка на данни, правната основа за тази обработка ще е член 28 на GDPR.
Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само за следните цели:

Цел на обработването на лични данни Правна основа за обработването на лични данни
При направен контакт и за свързаната с това кореспонденция Основано на Вашето съгласие
Когато отговаряме на Ваше запитване и за да Ви предложим допълнителни съвети, от които имате нужда  Основано на Вашето съгласие
Запазване на ден и час за сключване на граждански брак и предоставяне на лични данни на младоженците Основано на Вашето съгласие


5. Събиране и обработка на лични данни
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, само когато те са доброволно предоставени от Вас с Вашето знание, например, когато попълните контактна форма или ни изпратите имейл.
Това първоначално се отнася за следните данни в наличните форми за попълване:
Контактна форма:
• Име*
• Фамилия*
• Телефонен номер*
• Имейл*

Електронна форма за записване за сключване на граждански брак:
• Име*
• Презиме*
• Фамилия*
• Единен Граждански Номер - ЕГН*
• Номер на лична карта*
• Дата на издаване на лична карта*
• Издател на Вашата лична карта*
• Постоянен адрес - населено място, точен адрес, улица*
• Телефонен номер*
• Имейл адрес*

Личните данни, които споделяте, и съдържанието им се използват само от нас. Ние съхраняваме и обработваме Вашите данни само за целите, изброени в точка 5 по-горе. Всяка употреба, различна от идентифицираните цели, изисква изричното Ви съгласие. Същото се отнася и за прехвърлянето и предаването на Вашите данни на трети страни.

6. Общи логове
Информацията за връзка със свързващия се компютър (IP адрес), кои от нашите страници посещавате, датата и продължителността на посещението Ви, идентификационната информация на браузъра и типа операционна система, страниците, които Ви отвеждат към нашата, и успешните достъпвания се записват временно от уеб сървъра в протоколни файлове (логове). Техническата администрация на уеб страниците и анонимното събиране на статистики позволява да се направи оценка на достъпа, както и да се подобри защитата и сигурността на личните данни в нашата компания, което пък има за крайна цел да осигури най-високо ниво на защита за личните данни, които обработваме.
Логовете на сървъра се съхраняват отделно от всякакви други лични данни, които сте въвели в последните 12 месеца за аналитични цели, и след това се изтриват.

7. Бисквитки
Ние използваме бисквитки и сходни технологии, за да можем да Ви предложим персонализирани онлайн услуги. Моля погледнете нашата Информация за бисквитки, където ще откриете повече информация относно начин, по който използваме бисквитки и сходни технологии. 

8.  Сигурност на данните
За съжаление, преносът на информация по интернет никога не е 100% сигурен, така че не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени към нашия сайт по интернет. Въпреки това, използваме технически и организационни мерки, за да защитим нашия уеб сайт от загуба, унищожаване, достъп, модификация или дистрибуция на данни от неупълномощени лица. По-конкретно, Вашите лични данни се изпращат към нас в криптирана форма. Нашите мерки за сигурност са в постоянен процес на подобряване в съответствие с новите достижения в технологията. 

9. Употреба на съдържание и услуги от трети страни
Нашият уеб сайт използва съдържание и услуги от други доставчици. Такива доставчици са, например, картите и видеата, доставяни от Google Maps и YouTube. Данни за IP адреса биват предоставени само под анонимизиран формат. Това означава, че те не получават пълният IP адрес, само до третия октед (IP адрес: 123.456.789.XXX). По този начин няма как да бъдете идентифицирани еднозначно.
Въпреки, че се стараем да работим само с трети страни, които се нуждаят единствено от Вашия IP адрес, за да предоставят съдържание, не можем да влияем на това дали този IP адрес ще бъде запазен. Процесът се случва поради статистически съображения и подобни цели. Ако получим информация, че Вашият IP адрес е запазен, ще Ви информираме.

Употреба на Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘).
Google Analytics също използва бисквитки, т.е. текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и позволяват да бъде направен анализ на потреблението Ви на уеб страницата. Информацията, извлечена от бисквитката, обикновено се предава към сървъра на Гугъл в САЩ и се съхранява там.
IP анонимизация е активирана на нашия сайт, което означава, че Вашият IP адрес е предварително съкратен от Гугъл във всички страни членки на Европейския Съюз или в другите страни членки на Европейското Икономическо Пространство. Изключение е пълният IP адрес да достигне сървъра на Гугъл в САЩ и да бъде съкратен чак там. В случай на такова изключение, в съответствие с член 6, секция 1 на GDPR, обработката ще бъде основана на легитимен интерес в статистическия анализ на потребитеското поведение с цел оптимизация и маркетинг.
Гугъл ще използва тази  информация от наше име, за да даде оценка на Вашето потребление на страницата ни, да състави доклади за дейностите на страницата, да предложи допълнителни услуги, свързани с употребата на страницата или употребата на интернет, и да предостави тази информация на нас, като администратор на страницата. IP адресът, подаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, не се съчетава с други данни от Гугъл.
Можете да предотвратите запазването на бисквитки като използвате уместните настройки в софтуера на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че в този случай функционалността на сайта може да бъде ограничена за Вас.
Също така, можете да прекратите извличането на данни от бисквитката по отношение на Вашата употреба на уеб страницата (включително IP адреса) от Гугъл и обработването на тези данни от Гугъл, като свалите и инсталирате плъгина за браузър от следния линк: Google browser plugin .

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.
За повече информация относно употребата на лични данни от Google Analytics, молим да прочетете Политиката за Защита на Лични Данни на Гугъл: Google Analytics Data
Може да откриете Политиката за защита на лични данни на Гугъл тук:  : Google Privacy Policy

Отказ
Може да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на нашата страница по всяко време, за един или повече инструмента. За всеки инструмент ние съхраняваме бисквитка за отказ на Вашето крайно устройство, като тя е валидна за неопределен период за време. Ако достъпвате нашата страница от различни крайни устройства, трябва да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг или тракинг на всяко едно устройство, тъй като не можем да свържем множество устройства с индивидуални посетители. Чрез отказа си ще спрете интеграцията на описаните пиксели и ще предотвратите обмена на данни с Гугъл.
За повече информация, моля посетете директно страниците на  Гугъл.

10. Права на субекта
Ако Вие сте субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 на GDPR, то Вие имате следните права по отношение на обработката на личните Ви данни съгласно с Европейския общ регламент за защита на данните. Законодателният текст за правата, описани по-долу, може да намерите наhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf 

Право на потвърждение и достъп
Според условията на член 15 от GDPR, Вие имате правото да поискате потвърждение от администратора по всяко време и безплатно дали личните Ви данни се обработват, да получите достъп до съхраняваните лични данни, които засягат Вас, както и да получите копие от потвърждението.

Право на поправка
Според условията на член 16 на GDPR, имате право до поискате поправка без неоправдани закъснения на всички неточни лични данни, които Ви засягат. Имайки предвид целта на обработването на лични данни, имате право да поискате попълване на всички непълни лични данни – включително по начини, които включват предоставянето на допълващо изявление.

Право на изтриване
Според условията на член 17 на GDPR, имате право да изискате от администратора личните данни, свързани с Вас, да бъдат изтрити без ненужни закъснения, стига да отговаряте на някоя от причините, изложени в член 17 на GDPR и обработката на данните да не е необходима.

Право на ограничаване на обработката
Според условията на член 18 на GDPR, имате право да изискате ограничаване на обработката на лични данни, ако някое от условията на член 18 на GDPR е на лице. 

Право на преносимост на данни
Според условията на член 20 на GDPR, имате право да получите личните данни, отнасящи се Вас и предоставени ни от Вас по структуриран начин, във формат, който се разпознава от повечето машинни устройства, и имате право да предадете тези данни на друг администратор без да срещнете пречка от наша страна, стига допълните условия в член 20 на GDP да са приложими. 

Право на оттегляне на съгласие
Имате право да оттеглите ефективно съгласието, което сте ни дали за обработка на личните Ви данни за в бъдеще. Моля да отнесете отказа си към нас чрез контактите по-горе.

Право на възражение
Според условията на член 21 на GDPR, имате право да възразите срещу обработката на лични данни, свързани с Вас, по всяко време. Ако условията за ефективно възражение са покрити, ние няма да имаме право да обработваме личните Ви данни повече. 

Право да заведете жалба към надзорен орган
Независимо от други мерки по отношение на административни или съдебни дела, имате право да подадете жалба към надзорния орган, особено в страната членка, където живеете, където работите или където предполагаемото нарушение се е случило, ако смятате, че обработката на лични данни, засягащи Вас, нарушават изискванията на GDPR.

11. Предаване на личните Ви данни
Вашите лични данни се предават в следните случаи.
Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги в България. Това е необходимо за работата на уебсайта, както и за изпълнението, функционирането и осъществяването на настоящето съгласие за употреба и може да се случи и без Вашето съгласие.
Данните също могат да бъдат предадени, ако сме заставени да го направим по законови причини/или по заповед на власти или съдилища. Тук се включват по-конкретно разкрития за криминални разследвания, спешни случаи или реализиране на интелектуални права.
Ако данните се предават към доставчика на услуга до нужната степен, то той ще има достъп до Вашите лични данни само да степента, която му е нужна, за да изпълнява задълженията си. Тези доставчици на услуги са задължени да обработват личните Ви данни в съответствие с приложимите закони за защита на лични данни и в частност с GDPR.
Отделно от случаите, описани по-горе, ние няма да предоставяме данните Ви на трети страни без Вашето съгласие. По-конкретно, няма да предаваме никакви лични данни до лица и организации в трети страни или международни организации.

12. Период на съхранение за лични данни
По отношение на периода за съхранение, ние изтриваме всички лични данни веднага щом вече не се нуждаем от тях за изпълнението на оригиналната им цел и всички установени със закон срокове на съхранение вече не са приложими. Установените със закон срокове на съхранение са водещият критерий за конкретната продължителност на съхранението на лични данни. При изтичане на този период, съответните данни се изтриват рутинно. Ако срокът на съхранение все още е приложим, обработката се ограничава чрез блокиране на данните.

13. Информация за предоставянето на лични данни от субекта на данни
Бихме желали да се възползваме от възможността, за да Ви информираме, че предоставянето на лични данни е задължително в някои случаи (например, данни за плащане при плащане на услуги, които се таксуват) или може да възникне при договорни споразумения. За да се възползвате изцяло от услугите на нашия уеб сайт, трябва да сключите съответното съгласие за употреба с нас (Общи условия) чрез регистрация и осъщестяване на електронно заявление за сключване на граждански брак. За осъществяването на съгласието трябва да ни дадете някои лични данни, които обработваме с цел сключването на съгласието. Ако не ни предоставите тези лични данни, за нас ще е невъзможно да сключим съгласието с Вас или, ако предоставите само някои данни, няма да можете да използвате всички наши услуги.