За нас

Общинско предприятие „Радостни обреди“ се създава на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и „Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на Общинските предприятия по гл. VI от Закона за общинската собственост“, приета с Решение № 77 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 9 от 21.04.2005 година.

 

Предприятието осъществява дейността си въз основа на приет Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Радостни обреди”, приет с решение №341, взето с протокол № 14 от 02.08.2007 г. на Община съвет – Пловдив и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пловдив бюджетни средства за неговата издръжка.

 

 

Предприятието е създадено с цел осигуряване на административно обслужване на населението и задоволяване на обществените потребности, свързани с организиране и извършване на официални семейни обреди, сключване на граждански брак, именуване на новородено, както и осигуряване на необходимите за тях услуги, символи и реквизити.

 

Предприятието има за предмет на дейност:

- Подготовка, организиране и извършване на официални семейно-битови празници и обреди – сключване на граждански брак, тържествено обявяване име на дете, златни и сребърни сватби, както и осигуряване на необходимите за тях услуги, символи и реквизити.

- Стопанисване и поддържане на обредните зали, както и намиращата се в тях техника.

- Осигуряване на фотографски услуги, музикален съпровод за сватбените тържества и озвучаване на обредните зали

 

Дейността на Предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пловдив или от определен от него заместник кмет, съобразно ЗОС, Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия.