Общинско предприятие “РАДОСТНИ ОБРЕДИ”

Необходими документи за сключване на граждански брак

1. Лични карти на младоженците - ОРИГИНАЛ


2. Лични карти на свидетелите (може и копия), а при невъзможност задължително да се представят в деня на сключване на брака.


3. 2 бр медицинско свидетелство за сключване на граждански брак /издадени не по-рано от 28 дни преди датата на брака/


4. Служебна бележка за платени услуги - получава се при плащане на ритуала.


5. 2 бр попълнени декларации за сключване на граждански брак


Свали декларация за сключване на граждански брак


6. Младоженците ненавършили 18г. да носят разрешение от окръжен или районен съд.

ЗАБЕЛЕЖКА!!!


Документите се предоставят в Централния дом на младоженците на датите, посочени за това в СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА.Необходими документи в деня на сключване на гражданския брак:

1. 2 лични карти на младоженците – ОРИГИНАЛ

2. 2 лични карти на свидетелите – ОРИГИНАЛ