Общи условия

1. Правка информация, изисквана от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1.1. Собственик на този уеб сайт: Общинско предприятие "Радостни Обреди", ЕИК: 0004715040516
1.2. Седалище и адрес на управление: 4000 Общинско предприятие "Радостни Обреди", ЕИК: 0004715040516
1.3. Адрес за упражняване на дейността:  4000 град Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 34
1.4. Данни за кореспонденция:  4000 град Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 34
1.5. Идентификационен номер: ЕИК: 0004715040516, ДДС №: BG0004715040516
1.6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Настоящите правила за ползване на уеб сайта www.radostniobredi.plovdiv.bg, собственост на Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив, се отнасят за всеки един посетител. Възможно е освен тези общи разпоредби да има и други, които задължително се упоменават на страниците от уеб сайта.

Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в тази точка думи и изрази, ще имат следното значение:
Общите условия” са настоящите Общи условия за използване на уеб сайта www.radostniobredi.plovdiv.bg;

Сайтът” е уеб сайтът www.radostniobredi.plovdiv.bg, даващ възможност на потребителя да получава достъп до информация или да ползва услуги, предоставяни от уеб сайта.

Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Сайта.

Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.

Админстратор“ e СОбщинско предприятие "Радостни Обреди", ЕИК: 0004715040516, със седалище и адрес на управление: Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив, ЕИК: 0004715040516, в качеството си на Обработващ лични данни, по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

2. Общи положения
2.1 Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив (занапред наричан „ОП "Радостни Обреди"“) и всички физически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да се възползват от услугите, предлагани в онлайн пространството от Сайта или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта и подаването на заявления за сключване на граждански брак.
2.2 Общите условия на Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
2.3 Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.
2.4 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно. Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
2.5 Във всеки един случай на промяна на Общите условия Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.
2.6 Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
2.7 Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.
2.8 Характеристиките или цените на услугите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от с решение / заповед на кмета на град Пловдив или общинския съвет по всяко едно време.
2.9 Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3. Авторско право
3.1 Герба на община Пловдив, показван на този сайт, е собственост на община Пловдив.  Не се предоставят никакви лицензи или потребителски права, поради което той не може да се използва без предварителното писмено съгласие на собственика.
3.2 Община Пловдив си запазва правото да предприема правни действия в случай на някакво нарушение на нейните права на интелектуална собственост, включително в случаи на криминални действия.
3.3 Възпроизвеждането на документи, публикувани на сайта, се разрешава само за информационни цели и изцяло лична употреба.
3.4 Всякаква друга употреба на такива възпроизвеждания, включително, измежду други неща, тяхната употреба за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив или Община Пловдив.

3. Отговорност
3.1 Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид.
3.2 Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
3.3 Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
3.4 Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
3.5 Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.
3.6 Сайтове извън Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив, които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на компанията Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив, която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с тяхното съдържание. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между компанията Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.

4. Достъп до сайта
Общинско предприятие "Радостни Обреди" град Пловдив си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по всяка причина и по свое усмотрение, без предварително известие.